Študijné a učebné odbory

Pre uľahčenie Vášho rozhodnutia Vám ponúkame prehľad učebných a študijných odborov, do ktorých budeme v budúcom školskom roku príjmať žiakov do prvého ročníka.

Ponuka štúdia pre šk. rok 2019/2020:

4 - ročné študijné odbory

2447 K mechanik hasičskej techniky

3349 K technik drevostavieb

3693 K technik energetických zariadení budov

2412 K mechanik číslicovo riadených strojov

3 - ročné učebné odbory:

3661 H murár

3678 H inštalatér

3355 H stolár

2464 H strojný mechanik

3663 H tesár

2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

2 - ročný učebný odbor

3686 F STAVEBNÁ VÝROBA 

CHARAKTERISTIKA ODBOROV:

4-ročné študijné odbory


3693 K TECHNIK ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV
SOŠ technická v spolupráci s EkoFondom zriadeným SPP a. s., ponúka chlapcom a dievčatám, ktorí úspešne ukončia 9. ročník ZŠ, možnosť štúdia v experimentálnom štvorročnom študijnom odbore (s maturitou): technik energetických zariadení budov. Cieľom prípravy je vzdelávanie a príprava kvalifikovaných stredných technických odborníkov pre oblasť stavebníctva a energetiky budov v nadväznosti na montáž, údržbu a opravu energetických zariadení na: plyn, elektrinu, obnoviteľné zdroje energie.
V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť stavebníctva a elektrotechniky, ktorá zahŕňa poznatky z materiálov, technológie zhotovenia inštalačných rozvodov, vykurovacích systémov, poskytovaní energetických služieb, poradenstva, elektrotechnických materiálov a zariadení, rôznych energetických zdrojov, ich regulácie a riadenia. 
Nahrávka vo formáte mp3

3349 K TECHNIK DREVOSTAVIEB - experiment

Štúdium je zamerané na získanie vedomostí a zručností pre komplexnú realizáciu drevodomov. Príprava je orientovaná na  výrobu, montáž a kompletizáciu jednotlivých drevených konštrukcií.

 

2447 K MECHANIK HASIČSKEJ TECHNIKY
Študijný odbor pripravuje žiakov na riadenie, obsluhu, opravu a kontrolu stavu hasiacich strojov a požiarnej techniky. Zároveň pripravuje žiaka na výkon špecializovaných technických činností – strojnej služby v jednotkách požiarnej ochrany na mieste zásahu a na vykonávanie hasiacich prác, záchrany osôb a majetku v rizikových podmienkach. Vedie dokumentáciu, nakupuje stroje, súčiastky a požiarnu výzbroj prípadne vyraďuje požiarnu techniku. Ovláda prácu s technickou dokumentáciou. Absolvent vie pracovať s počítačom a ovláda dva svetové jazyky.

2412 K MECHANIK ČÍSLICOVO RIADENÝCH STROJOV

Absolvent je pripravený vykonávať montáž mechanických častí CNC strojov a zariadení, najmä tých, ktoré súvisia s vlastným číslicovým riadením, montáž pripojenia výstupov číslicového riadenia k stroju. Je pripravený vykonávať kontrolu funkcie CNC zariadení a odstrániť poruchy na týchto zariadeniach. Pozná spôsoby obrábania a tvárnenia materiálu, ovláda systém číslicovo riadených strojov, vrátane elektroinštalácie, pohonov a posuvov, pozná spôsoby uloženia, uchytenia stroja a prepojenia všetkých častí.

Absolvent vie:

 • vykonávaťzákladné operácie pri ručnom a strojovom spracovaní materiálu,
 • navrhovať postupy výroby súčiastok strojov, mechanizmov a zariadení,
 • aplikovať softvér pre ovládanie CNC strojov,
 • napojiť riadiaci systém pre CNC stroj,
 • zostaviť program na obrobenie jednoduchej súčiastky,
 • obsluhovať, nastavovať a vykonávať údržbu CNC strojov, mechanizmov a zariadení.

Možnosti uplatnenia:

Absolvent sa uplatní ako odborne kvalifikovaný pracovník v rôznych oblastiach a činnostiach strojárskej praxe, najmä pri obsluhe a opravách CNC strojov a zariadení.


3656 K OPERÁTOR STAVEBNEJ VÝROBY
Študijný odbor pripravuje žiakov na samostatne vykonávanie činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov pri príprave stavieb, v stavebnej výrobe a v projekcii. Zároveň pripravuje žiakov na manuálne činnosti, ktoré súvisia s realizáciou stavby. V 3 a 4. ročníku sa dáva možnosť získať vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon povolania a činnosti v oblasti: murované konštrukcie, betónové konštrukcií, kvalita stavebných prác. Absolvent vie pracovať s počítačom, pozná grafické systémy, ovláda cudzí jazyk, vie čítať technickú dokumentáciu, pozná stavebné materiály, predpisy súvisiace so stavebníctvom a investičným procesom, pozná ekonomické činnosti, fakturáciu, kalkulácie, rozpočty, podnikateľské činnosti a činnosti pre riadenie stavby.

3778 K TECHNIK INFORMAČNÝCH A TELEKOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
Študijný odbor pripravuje žiakov na samostatne vykonávanie činnosti spojených s poskytovaním telekomunikačných služieb, prenájmom koncových zariadení, odbytom a účtovaním telekomunikačných úhrad. Absolvent vie montovať, nastavovať, skúšať a opravovať telekomunikačné zariadenia. Má odborné znalosti o operačných systémoch. Vie poskytovať telekomunikačné služby / telefón, telegraf, ďalekopis, doplnkové služby, Internet/ a pozná činnosti súvisiace s účtovaním telekomunikačných úhrad. Vie čítať technickú dokumentáciu a používať meracie prístroje. Ovláda základy informatiky, prácu s počítačom a základné obslužné programy. Aktívne ovláda jeden svetový jazyk. 
 

3 - ročné učebné odbory

Absolvent tohto štúdia získava výučný list s možnosťou pokračovať v nadstavbovom štúdiu (maturitné vysvedčenie) s ďalšou možnosťou štúdia na VŠ.

2466 H 21 MECHANIK OPRAVÁR – HASIČSKÁ TECHNIKA

Absolvent je kvalifikovaný na výkon špecializovaných technických činností – strojnej služby v jednotkách hasičskej ochrany. Získa vedomosti na riadenie, obsluhu, opravu a kontrolu stavu hasiacich strojov a hasičskej techniky. Pozná konštrukciu cestných motorových vozidiel, ktoré sa využívajú ako nosiče požiarnej techniky.


2487 H 01 AUTOOPRAVÁR - MECHANIK
Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný: diagnostikovať, nastavovať a opravovať automobily, používať meracie a diagnostické prístroje v autoopravárenstve, má vedomosti o správnej činnosti vozidlá, olejoch, mazadlách, palivách, vie používať výpočtovú techniku a zvláda identifikáciu porúch na základe skúšobnej jazdy a testov. 


2683 H 11 ELEKTROMECHANIK - SILNOPRÚDOVÁ TECHNIKA
Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný čítať technickú dokumentáciu a vykonávať kompletné montáže elektrických inštalácii v objekte, vie montovať, opravovať a vykonávať údržbu rozvádzačov a pozná zásady montáže vonkajšej elektroinštalácie. Vie montážne postupy ukladania káblov, vodičov a inštalačných rúrok vrátane prístrojov, zásuviek a pod. 

3355 H STOLÁR
Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný zhotoviť rôzny jednoduchý nábytok /skrine, stoličky, police, záhradný nábytok/a stavebno-stolárske výrobky /okná, dvere, podlahy, obklady/, vie obrábať drevo ručne, strojovo, vykonávať montáž, balenie a uskladňovanie výrobkov a polotovarov, prevádzať sklenárske práce, povrchové úpravy výrobkov. Vie pracovať s počítačom. 

3661 H MURÁR
Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný murovať, omietať, betónovať, zhotovovať obklady a dlažby, izolácie, búracie práce a vie vykonávať údržbu a opravy rôznych stavieb, pozná základy práce s počítačom a zásady zakladania firmy a drobného podnikania. 

3663 H TESÁR
Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný opracovať drevo ručne a strojovo, zhotovovať rôzne spoje, jednoduché tesárske konštrukcie /rebríky, kozy, schody, obklady, podlahy/, navrhnúť ploty, krovy, položiť strešnú krytinu, vyhotoviť debnenia, montáž + demontáž lešenia a ohradenia. Vie používať počítač. 

2464 H STROJNÝ MECHANIK

Absolvent učebného odboru je kvalifikovaný pracovník, spôsobilý pracovať na konvenčných obrábacích strojoch a so schopnosťami obsluhovať, opravovať a vykonávať údržbu výrobných zariadení a rôznych mechanizmov. Absolvent môže získať základný zváračský kurz pre jednotlivé druhy zvárania – TIG, MIG/MAG, pre zváranie plameňom a elektrickým oblúkom a odbornú spôsobilosť pre výkon prác vo výškach.

Absolvent vie:

- využívať softvér pre tvorbu technickej a technologickej dokumentácie a vyhotoviť technickú   dokumentáciu v elektronickej podobe,

- vyhotoviť výrobok podľa technického výkresu a určeného technologického postupu,

- pracovať na konvenčných obrábacích strojoch,

- obsluhovať, opravovať a vykonávať údržbu výrobných zariadení, dopravných a iných mechanizmov,

- diagnostikovať poruchu na technickom zariadení, stanoviť optimálny spôsob opravy aj s jej realizáciou.

Možnosti uplatnenia:

Absolvent sa uplatní ako odborne kvalifikovaný pracovník v rôznych oblastiach a činnostiach strojárskej praxe, najmä pri obsluhe a opravách obrábacích strojov,výrobných zariadení, dopravných a iných mechanizmov. Taktiež môže pokračovať v nadstavbovom štúdiu strojárskeho zamerania.


3668 H MONTÉR SUCHÝCH STAVIEB
Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný opracovať rôzne materiály, vykonávať lešenárske a štukatérske práce, zároveň vie opracovať, osadiť a zmontovať sadrokartónové dosky pre stavebné konštrukcie /obklady, podhľady, priečky, steny, podlahy/ a urobiť rôznu povrchovú úpravu sadrokartónu. Pozná drobnú mechanizáciu a technickú dokumentáciu. 

3678 H INŠTALATÉR
Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný spájať rôzne potrubia, montovať a demontovať kanalizačné i vodovodné potrubia, ústredné vykurovanie, osadzovať rôzne armatúry i vykurovacie telesá. Vie pracovať s počítačom a ovláda zásady zakladania firmy a drobného podnikania. 

6475 H TECHNICKO–ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK
Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný písať na písacom stroji a počítači desaťprstovou hmatovou metódou, používať výpočtovú techniku a ovláda sekretárske práce. Vie čítať technickú dokumentáciu a ovláda jednoduché a podvojné účtovníctvo. Pozná základy právnej náuky, marketingu, ovláda reprografickú techniku a vie spracovať objednávky materiálov a výrobkov. Odbor je vhodný pre dievčatá. 

 

2 - ročné nadstavbové štúdium

Absolvent získa maturitné vysvedčenie a má možnosť pokračovať v štúdiu na VŠ.
Číslo študijného odboru                Názov študijného odboru

3659 L        stavebníctvo

6476 L 00  technicko - ekonomický pracovník

2675 L 02 elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení

2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 

 

2 - ročný učebný odbor

3686 F STAVEBNÁ VÝROBA
Absolvent tohto štúdia získava vysvedčenie oprávňujúce vykonávať pomocné stavebné práce. UPOZORNENIE: Sú prijímaní uchádzači, ktorí povinnú školskú dochádzku ukončili na ZŠ v nižšom ako 9. ročníku ZŠ. 

 

Rekvalifikačné kurzy


SOŠ technická ponúka rekvalifikačné kurzy pre uchádzačov v 6 moduloch stavebnej výroby.

 • inštalatér

 • montér suchých stavieb

 • murár

 • stolár

 • strechár

 • tesár

 


 

FaLang translation system by Faboba

SPOLUPRACUJÚCE FIRMY

   KIA   KIA Nemetschek             

 

 

raciotherm    vokupklim   Vpk - logo     pumpeg   brahama1   plynas  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt drevodom orava

      Jantolak       CVTT      CVTT       hdelektronic            mukino

 

             progeCAD logo         SOFTconsult spol. s.r.o.      Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt archicad logo   AUTOTRANSPORT, s.r.o.

 

solicad             schiertechnik logo                 logo 3e               

Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

 

  

 

 

Online

We have 63 guests and no members online