Mgr. Alena ŠÁLKOVÁ, výchovná poradkyňa SOŠt 
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KABINET č. 142

KONZULTAČNÉ HODINY:

Utorok 11.30 h - 13.10 h

 Počas celého školského roka ponúka výchovna poradkyňa školy konzultácie s:
 

 • triednymi učiteľmi pri hľadaní a odstraňovaní problémov v triednych kolektívoch 
 • rodičmi žiakov, ktorí majú problémy s prospechom a so správaním 
 • žiakmi so ŠVP a vyučujúcimi týchto žiakov 
 • žiakmi, ktorí dosahujú veľmi dobré výchovno – vyučovacie výsledky a žiakov ktorí sú talentovaní. 

 

Činnosti výchovnej poradkyne:

 • poradenská činnosť - poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu deti a mládeže,
 • konzultačná činnosť - zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných a vysokých školách a možnostiach voľby povolania,
 • koordinačná činnosť – zameraná na prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom. Sprostredkovanie previazanosti školy s výchovnými poradcami základných škôl Prešovského kraja pri nábore žiakov základných škôl na stredné školy. 

  Úlohy výchovného poradcu vyplývajúce z hlavných úloh školy: 
   
 • odborný rast, vzdelávanie a sebavzdelávanie, účasť na seminároch a kurzoch výchovno – poradenskou problematikou,
 • vedenie dokumentácie (evidencia problémových a nadaných žiakov, denník výchovného poradcu, poradenský záznam o žiakovi, záznamový list o problémoch žiaka, priebežný záznam o hromadných aktivitách, prehľady o individuálnom a hromadnom poradenstve v spolupráci s triednymi učiteľmi),
 • oboznámenie študentov a rodičov prvého ročníka s formou a organizáciou práce výchovného poradcu a adaptácií sa žiakov na strednú školu,
 • pravidelné monitorovanie žiakov so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami (vývinové poruchy učenia a vývinové poruchy správania),
 • pravidelné monitorovanie talentovaných a nadaných žiakov, poskytovanie individuálnych konzultácií študentom a rodičom študentov pri výskyte problémov vo vzdelávacom a výchovnom procese. V závažnejších prípadoch úzko spolupracovať s CPPP,
 • spolupráca s koordinátorom proti drogovej prevencie a centrami výchovnej a psychologickej prevencie pri ochrane študentov pred negatívnymi sociálno – patologickými javmi,
 • vykonávanie poradenskej činnosti súvisiacej so štúdiom na vysokých školách poskytovanie aktualít z oblasti výchovného poradenstva na nástenke VP a web stránke školy,
 • venovanie pozornosti hodnotovej orientácií mladých ľudí, úzko súvisiacej s medziľudskými vzťahmi v spoločnosti. 

 

Informačná brožúra Človeče nestrať sa!

Užitočné linky pre hľadanie VŠ

Elektronická prihláška

https://prihlaskavs.sk/sk/

Prihláška na VŠ /.doc/

Katalóg VŠ www.univerzita.net
www.portalvs.sk

Vzor prihlášky na VŠ (.pdf)

Ďalšie užitočné stránky

Duálne vzdelávanie: http://www.potrebyovp.sk/

Stužková na www.stuzkova.eu

 


http://www.istp.sk/

http://www.letswork.sk/

http://www.profesia.sk/cms/kariera-v-kocke/100

http://www.povolania.eu

http://www.uips.sk/vysoke-skolstvo/prihlaska-na-vysokoskolske-studium

FaLang translation system by Faboba

SPOLUPRACUJÚCE FIRMY

   KIA   KIA Nemetschek             

 

 

raciotherm    vokupklim   Vpk - logo     pumpeg   brahama1   plynas  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt drevodom orava

      Jantolak       CVTT      CVTT       hdelektronic            mukino

 

             progeCAD logo         SOFTconsult spol. s.r.o.      Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt archicad logo   AUTOTRANSPORT, s.r.o.

 

solicad             schiertechnik logo                 logo 3e               

Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

 

  

 

 

Online

We have 69 guests and no members online