• 3349 K technik drevostavieb
  Štúdium je zamerané na získanie vedomostí a zručností pre komplexnú realizáciu drevodomov. Príprava je orientovaná na výrobu, montáž a kompletizáciu jednotlivých drevených konštrukcií.
 • 3693 K technik energetických zariadení budov
  Tento študijný odbor pripravuje kvalifikovaných stredných technických odborníkov pre oblasť stavebníctva a energetiky budov v nadväznosti na montáž, údržbu a opravu energetických zariadení na: plyn, elektrinu, obnoviteľné zdroje energie.
 • 2447 K mechanik hasičskej techniky
  Študijný odbor pripravuje žiakov na riadenie, obsluhu, opravu a kontrolu stavu hasiacich strojov a požiarnej techniky.
 • 3678 H inštalatér
  Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný spájať rôzne potrubia, montovať a demontovať kanalizačné i vodovodné potrubia, ústredné vykurovanie, osadzovať rôzne armatúry a vykurovacie telesá.
 • 3661 H murár
  Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný murovať, omietať, betónovať, zhotovovať obklady a dlažby, izolácie, búracie práce a vie vykonávať údržbu a opravy rôznych stavieb, pozná základy práce s počítačom a zásady zakladania firmy a drobného podnikania.
 • 3663 H tesár
  Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný opracovať drevo ručne a strojovo, zhotovovať rôzne spoje, jednoduché tesárske konštrukcie (rebríky, kozy, schody, obklady, podlahy), navrhnúť ploty, krovy, položiť strešnú krytinu, vyhotoviť debnenia, montáž + demontáž lešenia a ohradenia.

COVaPskolanew

Výberové konanie

Riaditeľ SOŠ technickej, Volgogradská 1,  v zmysle  § 5 ods. (3) zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na zákon NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  vyhlasuje  výberové konanie na obsadenie funkcie zástupcu riaditeľa pre teoretické vyučovanie:

Kvalifikačné predpoklady

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti a
 • vykonanie I. atestácie podľa § 27 ods. (5) alebo jej získanie podľa § 61 ods. (7) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Iné požiadavky

Okrem požadovanej kvalifikácie sú potrebné u uchádzača aj iné požiadavky:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti,
 • organizačné schopnosti,
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka vítaná.

Požadované doklady

Uchádzači o výberové konanie k prihláške doložia:

 • osobný dotazník,
 • profesijný životopis,
 • overený doklad o dosiahnutom stupni vzdelania a o absolvovaní 1. atestácie,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • návrh koncepcie rozvoja činností na úseku teoretického vyučovania,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Uzávierka prihlášok

Uzávierka prihlášok je 23. augusta 2018.

Zasielanie prihlášok

Prihlášky spolu s požadovanými dokladmi doručte na adresu:

Stredná odborná škola technická
Volgogradská 1
080 01 Prešov

V obálke s označením „Výberové konanie + názov a sídlo školy“.

(Pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky).

Termín výberového konania

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady, oznámený písomne.

OZNAM

POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY

vydávame od 15. augusta 2018 na sekretariáte školy v čase od 8.00 h do 13.00 h.

 

POKLADŇA školy je zatvorená do 7. augusta 2018

Ocenenie najlepších žiakov školy v šk. roku 2017/2018

Vo štvrtok 28. júna 2018 sa v malej zasadacej miestnosti školy uskutočnilo slávnostné zhromaždenie s ocenením najlepších žiakov školy v školskom roku 2017/2018 

V kategórii Najlepsí žiak ročníka boli ocenení žiaci:

1. ročník Maroš Oľha

2. ročník Martin Čajka

3. ročník Šimon Svrčina

4. ročník Daniela Ďuricová

Najlepším žiakom školy v školskom roku 2017/2018 sa stal Martin Čajka z II.A. Gratulujeme.

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

Oznamujeme Vám, že riaditeľ SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov udeľuje žiakom školy dňa 29. 06. 2018 (piatok) riaditeľské voľno z technických dôvodov.

IV. ročník súťaže DHZ o Pohár hasičských tovarišov

Umiestnenie v kategórii dorastenci (požiarny útok):

1. miesto DHZ Chmiňany  výsledné časy - 19,90  20,50 19,11 19,69 

2. miesto DHZ Hendrichovce NP, NP, 19,97 20,37

3. miesto DHZ Bertotovce 21,45 22,23 22,05 22,60

4. miesto SOŠ technická B 24,82 25,16 NP, NP

5. miesto SOŠ technická A, 6. miesto DHZ Žipov, 7. miesto DHZ Bajerov, 8. miesto DHZ Bzenov, 9. miesto DHZ Chminianska Nová Ves, 10. miesto DHZ Ďačov

NP - neplatný pokus

dorastenky (požiarny útok):

1. miesto DHZ Sedlice 25,70 26,14 23,27 23,78

2. miesto DHZ Chmiňany NP, NP 25,14 25,81

Štafeta cik-cak poradie v kategórii žiaci:

1. miesto DHZ Bystré A  (čas: 88,21)

2. miesto DHZ Víťaz A (88,50)

3. miesto DHZ Víťaz B (88,56)

4 miesto DHZ Radatice, 5. miesto DHZ Prešov, 6. miesto DHZ Sedlice, 7. miesto DHZ Kokošovce a 8. miesto DHZ Bystré B

žiačky:

1. miesto DHZ Bystré 96,58

2. miesto DHZ Radatice 103,25

3. miesto DHZ Kojatice 105,19

4. miesto DHZ Kokošovce, 5. miesto DHZ Sedlice

 

 

 

Fotogaléria: www.facebook.com/sostechnicka

FaLang translation system by Faboba

SPOLUPRACUJÚCE FIRMY

   KIA   KIA Nemetschek             

 

 

raciotherm    vokupklim   Vpk - logo     pumpeg   brahama1   plynas  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt drevodom orava

      Jantolak       CVTT      CVTT       hdelektronic            mukino

 

             progeCAD logo         SOFTconsult spol. s.r.o.      Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt archicad logo   AUTOTRANSPORT, s.r.o.

 

 

solicad             schiertechnik logo                 logo 3e               

Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

 

 

Online

We have 48 guests and no members online