JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Riaditeľské voľno

Kategória: Školský internát
Uverejnené: piatok, 10. september 2021

Oznamujeme rodičom a žiakom školy, že riaditeľka školy udeľuje žiakom v dňoch 13. a 14. septembra 2021 riaditeľské voľno z organizačných a prevádzkových dôvodov súvisiacich s návštevou Svätého otca Františka na Slovensku. Nástup žiakov do školského internátu, ktorí sa 16. a 17. septembra učia prezenčne, je v stredu 15. septembra do 20.30 h. Pri nástupe do školského internátu sa žiaci preukazujú tlačivom o bezpríznakovosti. 

Na úvod

Kategória: Školský internát
Uverejnené: piatok, 10. september 2021

Školský rok sa začal. Internát ožil. Pre rúška si občas nevidíme do tvárí. Privítali sme sa s novými žiakmi a postupne si na seba zvykáme. Starší žiaci "zapadli" od prvej chvíle. Občas náš internát pripomína včely v úle. Pohyb, zábava a šum sa striedajú s prácou, štúdiom, oddychom a tichom. A tak to má byť. V aktuálnom školskom roku sme v kolektíve pedagogických zamestnancov - vychovávateľov privítali nových kolegov: Mgr. Adrianu Vaňovú a Mgr. Miroslava Kolářa. Novým kolegom i žiakom prajeme, aby školský internát pre nich nebol len budovou či inštitúciou, ale miestom pracovných (študijných) i osobných priateľstiev, miestom vzájomnej inšpirácie a progresu. 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Kategória: Školský internát
Uverejnené: streda, 01. september 2021

Oznamujeme rodičom a žiakom, že pri prvom nástupe do školského internátu a po každom prerušení ubytovania v školskom internáte v trvaní troch a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá rodič (zákonný zástupca žiaka), resp. /žiak nad 18 r. „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“. Tlačivo je Vám k dispozícii na tomto odkaze https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.minedu.sk%2Fdata%2Fatt%2F20488.docx&wdOrigin=BROWSELINK

Organizácia príchodu a nástupu žiakov do ŠI 1. septembra 2021

Kategória: Školský internát
Uverejnené: pondelok, 23. august 2021
  • Plánovaný nástup žiakov do ŠI je v stredu 1. septembra do 20.00 h.
  • Všetci žiaci vstupujú do budovy s rúškom a pri vstupe si dezinfikujú ruky. Dodržujú medzi sebou odstupy vo vzdialenosti 2 m.
  • Rodičia a žiaci (žiačky) 1. ročníkov vstupujú do budovy školy, do priestoru malej zasadačky (od informátora chodba vľavo), kde odovzdajú a vyplnia nevyhnutné tlačivá: dotazník, Potvrdenie o prijatí do strednej školy, resp. kópiu Rozhodnutia o prijatí do strednej školy,  Oznámenie o výnimke z karantény https://www.minedu.sk/data/att/20487.docx, Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti https://www.minedu.sk/priloha-c-1-pisomne-vyhlasenie-o-bezpriznakovosti/ a podpíšu GDPR. Žiaci sa ubytujú v pridelenej izbe a zdržiavajú sa v priestoroch svojej sekcie, kde čakajú na pokyny svojho skupinového vychovávateľa.
  • Prváci prichádzajú do školského internátu medzi 16.00 a 18.00 h.
  • Žiaci 2, 3 a 4. roč. vstupujú do budovy školského internátu samostatne, bez sprievodu rodiča, a to v časovom rozmedzí 18.00 - 20.00h. Títo žiaci rovnako odovzdajú a vyplnia nevyhnutné tlačivá: dotazník,  Oznámenie o výnimke z karantény https://www.minedu.sk/data/att/20487.docx, Písomné vyhlásnie o bezpríznakovosti https://www.minedu.sk/priloha-c-1-pisomne-vyhlasenie-o-bezpriznakovosti/  a podpíšu GDPR.
  • Žiaci absolvujú školenie o BOZP, dennom režime a poriadku ŠI