JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Kategória: Školský internát
Uverejnené: streda, 01. september 2021

Oznamujeme rodičom a žiakom, že pri prvom nástupe do školského internátu a po každom prerušení ubytovania v školskom internáte v trvaní troch a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá rodič (zákonný zástupca žiaka), resp. /žiak nad 18 r. „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“. Tlačivo je Vám k dispozícii na tomto odkaze https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.minedu.sk%2Fdata%2Fatt%2F20488.docx&wdOrigin=BROWSELINK

Organizácia príchodu a nástupu žiakov do ŠI 1. septembra 2021

Kategória: Školský internát
Uverejnené: pondelok, 23. august 2021
  • Plánovaný nástup žiakov do ŠI je v stredu 1. septembra do 20.00 h.
  • Všetci žiaci vstupujú do budovy s rúškom a pri vstupe si dezinfikujú ruky. Dodržujú medzi sebou odstupy vo vzdialenosti 2 m.
  • Rodičia a žiaci (žiačky) 1. ročníkov vstupujú do budovy školy, do priestoru malej zasadačky (od informátora chodba vľavo), kde odovzdajú a vyplnia nevyhnutné tlačivá: dotazník, Potvrdenie o prijatí do strednej školy, resp. kópiu Rozhodnutia o prijatí do strednej školy,  Oznámenie o výnimke z karantény https://www.minedu.sk/data/att/20487.docx, Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti https://www.minedu.sk/priloha-c-1-pisomne-vyhlasenie-o-bezpriznakovosti/ a podpíšu GDPR. Žiaci sa ubytujú v pridelenej izbe a zdržiavajú sa v priestoroch svojej sekcie, kde čakajú na pokyny svojho skupinového vychovávateľa.
  • Prváci prichádzajú do školského internátu medzi 16.00 a 18.00 h.
  • Žiaci 2, 3 a 4. roč. vstupujú do budovy školského internátu samostatne, bez sprievodu rodiča, a to v časovom rozmedzí 18.00 - 20.00h. Títo žiaci rovnako odovzdajú a vyplnia nevyhnutné tlačivá: dotazník,  Oznámenie o výnimke z karantény https://www.minedu.sk/data/att/20487.docx, Písomné vyhlásnie o bezpríznakovosti https://www.minedu.sk/priloha-c-1-pisomne-vyhlasenie-o-bezpriznakovosti/  a podpíšu GDPR.
  • Žiaci absolvujú školenie o BOZP, dennom režime a poriadku ŠI

Úhrada platieb za stravné a ubytovanie za mesiac september 2021

Kategória: Školský internát
Uverejnené: piatok, 06. august 2021

Prosíme rodičov o úhradu stravného a ubytovania za september do 15. augusta 2021 na účet IBAN: SK 8681800000007000517730 - ubytovanie a SK 6781800000007000517781 - strava, do poznámky uveďte meno žiaka. Stravné je v sume 76,05 Eur, ubytovanie 22,00 Eur. Ďakujeme. 

Lúčime sa s vychovávateľkami PhDr. Máriou Suškovou a Mgr. Helenkou Fejerčákovou

Kategória: Školský internát
Uverejnené: štvrtok, 08. júl 2021

V mene všetkých kolegov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov nášho školského internátu  a zaiste i v mene rodičov a žiakov, sa chceme zo srdca poďakovať našim dvom kolegyniam, PhDr. Márii Suškovej a Mgr. Helenke Fejerčákovej, za ich prácu v školskom internáte. Pre obe naše vychovávateľky bol tento mimoriadny školský rok 2020/2021 posledným v ich pedagogickej praxi. Za každé milé slovo, dobrý skutok, radu  i láskavé napomenutie - ďakujeme. Do ďalších rokov Vášho života prajeme hlavne pevné zdravie a lásku i porozumenie v kruhu Vašich najbližších.