JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Veľkonočný pozdrav žiakom a rodičom

Kategória: Školský internát
Uverejnené: pondelok, 06. apríl 2020

Krásne, pokojné, požehnané a zdravím obdarené prežitie Veľkonočných sviatkov vám zo srdca želajú vychovávatelia a všetci zamestnanci školy, s ktorými sa stretávate v priestoroch nášho školského internátu.  

   

Sparťan internátu

Kategória: Školský internát
Uverejnené: utorok, 18. február 2020

Charakteristika študijných a učebných odborov

Kategória: Školský internát
Uverejnené: pondelok, 04. február 2019

CHARAKTERISTIKA ODBOROV:

4-ročné študijné odbory


3693 K TECHNIK ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV
SOŠ technická v spolupráci s EkoFondom zriadeným SPP a. s., ponúka chlapcom a dievčatám, ktorí úspešne ukončia 9. ročník ZŠ, možnosť štúdia v experimentálnom štvorročnom študijnom odbore (s maturitou): technik energetických zariadení budov. Cieľom prípravy je vzdelávanie a príprava kvalifikovaných stredných technických odborníkov pre oblasť stavebníctva a energetiky 

3349 K TECHNIK DREVOSTAVIEB - experiment

Štúdium je zamerané na získanie vedomostí a zručností pre komplexnú realizáciu drevodomov. Príprava je orientovaná na  výrobu, montáž a kompletizáciu jednotlivých drevených konštrukcií.

 

2447 K MECHANIK HASIČSKEJ TECHNIKY
Študijný odbor pripravuje žiakov na riadenie, obsluhu, opravu a kontrolu stavu hasiacich strojov a požiarnej techniky. Zároveň pripravuje žiaka na výkon špecializovaných technických činností – strojnej služby v jednotkách požiarnej ochrany na mieste zásahu a na vykonávanie hasiacich prác, záchrany osôb a majetku v rizikových podmienkach. Vedie dokumentáciu, nakupuje stroje, súčiastky a požiarnu výzbroj prípadne vyraďuje požiarnu techniku. Ovláda prácu s technickou dokumentáciou. Absolvent vie pracovať s počítačom a ovláda dva svetové jazyky.

2412 K MECHANIK ČÍSLICOVO RIADENÝCH STROJOV

Absolvent je pripravený vykonávať montáž mechanických častí CNC strojov a zariadení, najmä tých, ktoré súvisia s vlastným číslicovým riadením, montáž pripojenia výstupov číslicového riadenia k stroju. Je pripravený vykonávať kontrolu funkcie CNC zariadení a odstrániť poruchy na týchto zariadeniach. Pozná spôsoby obrábania a tvárnenia materiálu, ovláda systém číslicovo riadených strojov, vrátane elektroinštalácie, pohonov a posuvov, pozná spôsoby uloženia, uchytenia stroja a prepojenia všetkých častí.

Absolvent vie:

 • vykonávaťzákladné operácie pri ručnom a strojovom spracovaní materiálu,
 • navrhovať postupy výroby súčiastok strojov, mechanizmov a zariadení,
 • aplikovať softvér pre ovládanie CNC strojov,
 • napojiť riadiaci systém pre CNC stroj,
 • zostaviť program na obrobenie jednoduchej súčiastky,
 • obsluhovať, nastavovať a vykonávať údržbu CNC strojov, mechanizmov a zariadení.

Možnosti uplatnenia:

Absolvent sa uplatní ako odborne kvalifikovaný pracovník v rôznych oblastiach a činnostiach strojárskej praxe, najmä pri obsluhe a opravách CNC strojov a zariadení.


3656 K OPERÁTOR STAVEBNEJ VÝROBY
Študijný odbor pripravuje žiakov na samostatne vykonávanie činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov pri príprave stavieb, v stavebnej výrobe a v projekcii. Zároveň pripravuje žiakov na manuálne činnosti, ktoré súvisia s realizáciou stavby. V 3 a 4. ročníku sa dáva možnosť získať vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon povolania a činnosti v oblasti: murované konštrukcie, betónové konštrukcií, kvalita stavebných prác. Absolvent vie pracovať s počítačom, pozná grafické systémy, ovláda cudzí jazyk, vie čítať technickú dokumentáciu, pozná stavebné materiály, predpisy súvisiace so stavebníctvom a investičným procesom, pozná ekonomické činnosti, fakturáciu, kalkulácie, rozpočty, podnikateľské činnosti a činnosti pre riadenie stavby.

3778 K TECHNIK INFORMAČNÝCH A TELEKOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
Študijný odbor pripravuje žiakov na samostatne vykonávanie činnosti spojených s poskytovaním telekomunikačných služieb, prenájmom koncových zariadení, odbytom a účtovaním telekomunikačných úhrad. Absolvent vie montovať, nastavovať, skúšať a opravovať telekomunikačné zariadenia. Má odborné znalosti o operačných systémoch. Vie poskytovať telekomunikačné služby / telefón, telegraf, ďalekopis, doplnkové služby, Internet/ a pozná činnosti súvisiace s účtovaním telekomunikačných úhrad. Vie čítať technickú dokumentáciu a používať meracie prístroje. Ovláda základy informatiky, prácu s počítačom a základné obslužné programy. Aktívne ovláda jeden svetový jazyk. 
 

3 - ročné učebné odbory

Absolvent tohto štúdia získava výučný list s možnosťou pokračovať v nadstavbovom štúdiu (maturitné vysvedčenie) s ďalšou možnosťou štúdia na VŠ.

2466 H 21 MECHANIK OPRAVÁR – HASIČSKÁ TECHNIKA

Absolvent je kvalifikovaný na výkon špecializovaných technických činností – strojnej služby v jednotkách hasičskej ochrany. Získa vedomosti na riadenie, obsluhu, opravu a kontrolu stavu hasiacich strojov a hasičskej techniky. Pozná konštrukciu cestných motorových vozidiel, ktoré sa využívajú ako nosiče požiarnej techniky.


2487 H 01 AUTOOPRAVÁR - MECHANIK
Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný: diagnostikovať, nastavovať a opravovať automobily, používať meracie a diagnostické prístroje v autoopravárenstve, má vedomosti o správnej činnosti vozidlá, olejoch, mazadlách, palivách, vie používať výpočtovú techniku a zvláda identifikáciu porúch na základe skúšobnej jazdy a testov. 


2683 H 11 ELEKTROMECHANIK - SILNOPRÚDOVÁ TECHNIKA
Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný čítať technickú dokumentáciu a vykonávať kompletné montáže elektrických inštalácii v objekte, vie montovať, opravovať a vykonávať údržbu rozvádzačov a pozná zásady montáže vonkajšej elektroinštalácie. Vie montážne postupy ukladania káblov, vodičov a inštalačných rúrok vrátane prístrojov, zásuviek a pod. 

3355 H STOLÁR
Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný zhotoviť rôzny jednoduchý nábytok /skrine, stoličky, police, záhradný nábytok/a stavebno-stolárske výrobky /okná, dvere, podlahy, obklady/, vie obrábať drevo ručne, strojovo, vykonávať montáž, balenie a uskladňovanie výrobkov a polotovarov, prevádzať sklenárske práce, povrchové úpravy výrobkov. Vie pracovať s počítačom. 

3661 H MURÁR
Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný murovať, omietať, betónovať, zhotovovať obklady a dlažby, izolácie, búracie práce a vie vykonávať údržbu a opravy rôznych stavieb, pozná základy práce s počítačom a zásady zakladania firmy a drobného podnikania. 

3663 H TESÁR
Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný opracovať drevo ručne a strojovo, zhotovovať rôzne spoje, jednoduché tesárske konštrukcie /rebríky, kozy, schody, obklady, podlahy/, navrhnúť ploty, krovy, položiť strešnú krytinu, vyhotoviť debnenia, montáž + demontáž lešenia a ohradenia. Vie používať počítač. 

2464 H STROJNÝ MECHANIK

Absolvent učebného odboru je kvalifikovaný pracovník, spôsobilý pracovať na konvenčných obrábacích strojoch a so schopnosťami obsluhovať, opravovať a vykonávať údržbu výrobných zariadení a rôznych mechanizmov. Absolvent môže získať základný zváračský kurz pre jednotlivé druhy zvárania – TIG, MIG/MAG, pre zváranie plameňom a elektrickým oblúkom a odbornú spôsobilosť pre výkon prác vo výškach.

Absolvent vie:

- využívať softvér pre tvorbu technickej a technologickej dokumentácie a vyhotoviť technickú   dokumentáciu v elektronickej podobe,

- vyhotoviť výrobok podľa technického výkresu a určeného technologického postupu,

- pracovať na konvenčných obrábacích strojoch,

- obsluhovať, opravovať a vykonávať údržbu výrobných zariadení, dopravných a iných mechanizmov,

- diagnostikovať poruchu na technickom zariadení, stanoviť optimálny spôsob opravy aj s jej realizáciou.

Možnosti uplatnenia:

Absolvent sa uplatní ako odborne kvalifikovaný pracovník v rôznych oblastiach a činnostiach strojárskej praxe, najmä pri obsluhe a opravách obrábacích strojov,výrobných zariadení, dopravných a iných mechanizmov. Taktiež môže pokračovať v nadstavbovom štúdiu strojárskeho zamerania.


3668 H MONTÉR SUCHÝCH STAVIEB
Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný opracovať rôzne materiály, vykonávať lešenárske a štukatérske práce, zároveň vie opracovať, osadiť a zmontovať sadrokartónové dosky pre stavebné konštrukcie /obklady, podhľady, priečky, steny, podlahy/ a urobiť rôznu povrchovú úpravu sadrokartónu. Pozná drobnú mechanizáciu a technickú dokumentáciu. 

3678 H INŠTALATÉR
Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný spájať rôzne potrubia, montovať a demontovať kanalizačné i vodovodné potrubia, ústredné vykurovanie, osadzovať rôzne armatúry i vykurovacie telesá. Vie pracovať s počítačom a ovláda zásady zakladania firmy a drobného podnikania. 

6475 H TECHNICKO–ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK
Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný písať na písacom stroji a počítači desaťprstovou hmatovou metódou, používať výpočtovú techniku a ovláda sekretárske práce. Vie čítať technickú dokumentáciu a ovláda jednoduché a podvojné účtovníctvo. Pozná základy právnej náuky, marketingu, ovláda reprografickú techniku a vie spracovať objednávky materiálov a výrobkov. Odbor je vhodný pre dievčatá. 

 

2 - ročné nadstavbové štúdium

Absolvent získa maturitné vysvedčenie a má možnosť pokračovať v štúdiu na VŠ.
Číslo študijného odboru                Názov študijného odboru

3659 L        stavebníctvo

6476 L 00  technicko - ekonomický pracovník

2675 L 02 elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení

2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 

 

2 - ročný učebný odbor

3686 F STAVEBNÁ VÝROBA 
Absolvent tohto štúdia získava vysvedčenie oprávňujúce vykonávať pomocné stavebné práce. UPOZORNENIE: Sú prijímaní uchádzači, ktorí povinnú školskú dochádzku ukončili na ZŠ v nižšom ako 9. ročníku ZŠ. 

 

Rekvalifikačné kurzy


SOŠ technická ponúka rekvalifikačné kurzy pre uchádzačov v 6 moduloch stavebnej výroby.

 • inštalatér

 • montér suchých stavieb

 • murár

 • stolár

 • strechár

 • tesár

Ponuka štúdia

Kategória: Školský internát
Uverejnené: pondelok, 04. február 2019